Drogi Użytkowniku,

informujemy, że z dniem 1 września 2014 r. dotychczasowe prawa i obowiązki Wirtualnej Polski S.A. z siedzibą w Gdańsku zostają formalnie przejęte przez jej akcjonariusza - Grupę Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Tym samym, od dnia 1 września 2014 r. administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa.

Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, iż nie ulegają zmianom dotychczasowe zasady korzystania z usług dostępnych w ramach niniejszego serwisu ani zasady ochrony i przetwarzania Twoich danych osobowych. Nie zmienia się także cel i zakres pozyskiwania danych. Przypominamy także, że podanie danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, możesz także żądać zaprzestania ich przetwarzania w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez właściwe przepisy.Regulamin korzystania z Newsletterów Wirtualnej Polski.

 • Postanowienia wstępne.

  • Regulamin niniejszy określa zasady i warunki korzystania z Newsletterów Wirtualnej Polski dla Użytkowników posiadających Konto w Serwisie newsletter.wp.pl oraz dla Użytkowników nie posiadających Konta w Serwisie newsletter.wp.pl.

  • Newslettery Wirtualnej Polski, Serwis newsletter.wp.pl oraz Konto w Serwisie newsletter.wp.pl są udostępniane Użytkownikom przez Grupę Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000580004, NIP: 527-26-45-593, REGON: 142742958, kapitał zakładowy 317.957.800 zł.

  • Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny, elementy graficzne, bazy danych i treści Serwisu newsletter.wp.pl oraz elementy graficzne i treści Newsletterów stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw przysługujących GWP lub/i osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej.

  • Zamawianie i korzystanie z Newsletterów oraz korzystanie z Konta w Serwisie newsletter.wp.pl odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.

  • Potwierdzenie zamówienia Newslettera przez Użytkownika w sposób określony w postanowieniach Regulaminu jest równoznaczne ze:

   • złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu;

   • wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przesyłanie mu zamówionego Newslettera, począwszy od chwili potwierdzenia zamówienia Newslettera.

  • Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu newsletter.wp.pl, a w szczególności przesłanie do GWP Formularza dotyczącego założenia Konta w Serwisie newsletter.wp.pl, jest równoznaczne ze:

   • złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu;

   • wyrażeniem przez Użytkownika zgody na niezwłoczne udostępnienie mu Konta w Serwisie newsletter.wp.pl, po spełnieniu przez niego warunków określonych w Regulaminie;

   • wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przesyłanie mu zamówionych przez niego Newsletterów, począwszy od chwili ich zamówienia.

 • Słownik pojęć użytych w Regulaminie.

  O ile z treści Regulaminu nie wynika co innego, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

  • Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin korzystania z Newsletterów Wirtualnej Polski.

  • Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Newsletterów lub/i Serwisu newsletter.wp.pl na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli:

   • posiada pełną zdolność do czynności prawnych, lub

   • uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, lub

   • jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych.

  • GWP - oznacza Grupę Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000580004, NIP: 527-26-45-593, REGON: 142742958, kapitał zakładowy 317.957.800 zł.

  • Portal Wirtualna Polska - oznacza portal internetowy prowadzony przez GWP w domenach internetowych, do których przysługują prawa GWP, w szczególności w domenie internetowej wp.pl.

  • Serwis lub Serwis newsletter.wp.pl - oznacza serwis internetowy prowadzony przez GWP pod adresem internetowym newsletter.wp.pl.

  • Formularze - oznaczają strony internetowe w Serwisie newsletter.wp.pl umożliwiające Użytkownikowi założenie Konta w Serwisie newsletter.wp.pl, dokonanie wyboru, zamówienie i rezygnację z otrzymywania danego Newslettera oraz udostępnienie GWP danych osobowych Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych, a także strony internetowe innych serwisów internetowych prowadzonych przez GWP umożliwiające zamówienie danego Newslettera oraz udostępnienie GWP adresu poczty elektronicznej Użytkownika w celu otrzymywania Newslettera.

  • Narzędzia internetowe - oznaczają oprogramowanie i Formularze udostępniane Użytkownikowi w Serwisie newsletter.wp.pl lub/i innych serwisach internetowych prowadzonych przez GWP, w celu zamawiania i korzystania z Newsletterów lub/i Konta w Serwisie newsletter.wp.pl, a także Linki aktywacyjne i Linki dezaktywacyjne udostępniane Użytkownikowi w celu potwierdzenia zamówienia danego Newslettera lub rezygnacji z jego otrzymywania. Wszystkie Narzędzia internetowe są zautomatyzowane.

  • Link aktywacyjny - oznacza łącze (odwołanie) do strony internetowej Serwisu newsletter.wp.pl, otrzymane przez Użytkownika w treści listu elektronicznego skierowanego na udostępniony GWP przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, umożliwiające potwierdzenie zamówienia danego Newslettera przez Użytkownika poprzez "kliknięcie" w to łącze.

  • Link dezaktywacyjny - oznacza łącze (odwołanie) do strony internetowej Serwisu newsletter.wp.pl, otrzymane przez Użytkownika w treści listu elektronicznego skierowanego na udostępniony GWP przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, umożliwiające rezygnację z korzystania z danego Newslettera przez Użytkownika poprzez "kliknięcie" w to łącze.

  • Konto w Serwisie newsletter.wp.pl - oznacza udostępnioną Użytkownikowi powierzchnię Serwisu newsletter.wp.pl oraz formy i możliwości (w tym techniczne) zamawiania Newsletterów, zapisywania i przechowywania informacji o zamówionych przez Użytkownika Newsletterach oraz administrowania nimi przez Użytkownika (rezygnacji z poszczególnych Newsletterów), a także zmianę danych osobowych udostępnionych GWP przez Użytkownika.

  • Newsletter lub Newsletter Wirtualnej Polski - oznacza zbiór informacji przesyłanych przez GWP na udostępniony GWP przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, z określoną częstotliwością, zawierający treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe GWP lub/i innych osób lub/i towarów lub/i usług oferowanych przez GWP lub/i inne osoby, w szczególności informacje dotyczące usług oferowanych w serwisach internetowych prowadzonych przez GWP.

 • Zasady korzystania z Newsletterów i Konta w Serwisie newsletter.wp.pl.

  • Użytkownik może korzystać z Newsletterów z jednoczesnym założeniem i korzystaniem z Konta w Serwisie newsletter.wp.pl lub bez założenia i korzystania z Konta w Serwisie newsletter.wp.pl.

  • Użytkownik nie posiadający Konta w Serwisie newsletter.wp.pl zamawia i rezygnuje z otrzymywania Newsletterów za pomocą Narzędzi internetowych dostępnych w serwisach internetowych prowadzonych przez GWP (w tym w Serwisie newsletter.wp.pl) oraz w treści listów elektronicznych skierowanych do Użytkownika przez GWP na udostępniony GWP przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

  • Użytkownik posiadający Konto w Serwisie newsletter.wp.pl zamawia i rezygnuje z otrzymywania Newsletterów za pomocą odpowiednich Narzędzi internetowych dostępnych w założonym przez Użytkownika Koncie w Serwisie newsletter.wp.pl, pod warunkiem uprzedniego zalogowania się do Konta w Serwisie newsletter.wp.pl.

  • Korzystanie z Newsletterów, Serwisu newsletter.wp.pl i Konta w Serwisie newsletter.wp.pl jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (operatorzy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z Newsletterów, Serwisu newsletter.wp.pl lub/i Konta w Serwisie newsletter.wp.pl.

  • Lista możliwych do zamówienia Newsletterów udostępniana jest w Serwisie newsletter.wp.pl i może być zmieniana przez GWP w każdym czasie.

  • Newsletter zawiera treści tematycznie związane z serwisem internetowym, którego dotyczy, a ponadto może zawierać treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe GWP lub/i innych osób lub/i towarów lub/i usług oferowanych przez GWP lub/i inne osoby.

  • Newslettery przesyłane są z częstotliwością ustaloną przez GWP dla danego Newslettera lub wybraną przez Użytkownika spośród opcji dostępnych dla danego Newslettera, o ile dla danego Newslettera zostały udostępnione opcje wyboru częstotliwości przesyłania Newslettera oraz pod warunkiem posiadania przez Użytkownika Konta w Serwisie newsletter.wp.pl.

  • Użytkownik może zamówić dowolną ilość Newsletterów.

  • Treści Newsletterów podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.). Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z treści Newsletterów w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z ich treścią.

  • Użytkownik posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie i w Formularzach za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych reprezentuje jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny, co oznacza, że wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie i w Formularzach przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika w imieniu i na rzecz Użytkownika.

 • Warunki korzystania z Newsletterów i Konta w Serwisie newsletter.wp.pl.

  • W celu zamówienia i korzystania z Newslettera bez jednoczesnego założenia i posiadania Konta w Serwisie newsletter.wp.pl, Użytkownik powinien dokonać następujących czynności (wszystkie czynności muszą zostać dokonane łącznie):

   • udostępnić GWP swój adres poczty elektronicznej w Formularzu zamówienia Newslettera i przesłać do GWP ten Formularz poprzez aktywację ("kliknięcie") odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu;

   • aktywować ("kliknąć") Link aktywacyjny otrzymany w liście elektronicznym skierowanym przez GWP do Użytkownika na udostępniony GWP przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, w celu potwierdzenia zamówienia Newslettera oraz potwierdzenia wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera i informacji handlowych pochodzących od GWP lub/i innych osób (w tym zawartych w Newsletterze) na udostępniony GWP przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, zgody na przetwarzanie przez GWP danych dotyczących korzystania z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez GWP lub jej kontrahentów w celach statystycznych i marketingowych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od niej oraz innych osób, a także zgody na przetwarzanie przez GWP adresu poczty elektronicznej udostępnionego GWP przez Użytkownika dla celów marketingowych.

  • W celu zamówienia i korzystania z Newsletterów z jednoczesnym założeniem i posiadaniem Konta w Serwisie newsletter.wp.pl, Użytkownik powinien założyć uprzednio Konto w Serwisie newsletter.wp.pl, a następnie zamówić interesujący Użytkownika Newsletter spośród Newsletterów znajdujących się na liście Newsletterów, za pomocą Narzędzi internetowych udostępnionych mu w założonym przez niego Koncie w Serwisie newsletter.wp.pl. Każdorazowe korzystanie z Konta w Serwisie newsletter.wp.pl wymaga uprzedniego zalogowania się do tego Konta.

  • Założenie Konta w Serwisie newsletter.wp.pl umożliwiającego Użytkownikowi zamawianie Newsletterów, zapisywanie i przechowywanie informacji o zamówionych Newsletterach oraz administrowanie nimi wymaga dokonania następujących czynności (wszystkie czynności muszą zostać dokonane łącznie):

   • udostępnienia GWP danych (w tym danych osobowych) dotyczących Użytkownika w zakresie wskazanym i wymaganym przez GWP;

   • udostępnienia GWP adresu poczty elektronicznej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika - w przypadku Użytkowników nie posiadających zdolności do czynności prawnych;

   • zaakceptowania przez Użytkownika, a w przypadku Użytkowników nie posiadających zdolności do czynności prawnych przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika, postanowień Regulaminu;

   • wyrażenia przez Użytkownika, a w przypadku Użytkowników nie posiadających zdolności do czynności prawnych przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika, zgody na przetwarzanie przez GWP danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z usług określonych w Regulaminie;

   • wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych na przetwarzanie przez GWP adresu jego poczty elektronicznej dla celów związanych z reprezentowaniem Użytkownika oraz złożeniem oświadczeń określonych w Regulaminie i w Formularzach;

   • wyrażenia przez Użytkownika, a w przypadku Użytkowników nie posiadających zdolności do czynności prawnych przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika, zgody na przetwarzanie przez GWP danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez GWP w celach statystycznych i marketingowych, w szczególności na otrzymywanie przez Użytkownika informacji handlowych pochodzących od GWP oraz innych osób;

   • wyrażenia przez Użytkownika, a w przypadku Użytkowników nie posiadających zdolności do czynności prawnych przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika, zgody na przetwarzanie przez GWP danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania przez Użytkownika informacji handlowych pochodzących od GWP oraz innych osób.

   • potwierdzenia przez Użytkownika założenia Konta w Serwisie newsletter.wp.pl w sposób wskazany przez GWP podczas zakładania Konta w Serwisie newsletter.wp.pl.

  • Niezależnie od postanowień punktów IV.1 do IV.3 Regulaminu, korzystanie z usług określonych w Regulaminie może zostać uzależnione od dokonania określonych czynności przez Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem przy próbie skorzystania z usług określonych w Regulaminie.

  • Wykonanie czynności wskazanych w punktach IV.1 do IV.3 Regulaminu odbywa się za pomocą Formularzy dostępnych w Serwisie oraz w serwisach internetowych prowadzonych przez GWP.

  • Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola Formularza oznaczone jako obowiązkowe, a następnie przesłać ten Formularz drogą elektroniczną do GWP poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu.

  • Udostępniony GWP adres poczty elektronicznej Użytkownika nie posiadającego Konta w Serwisie newsletter.wp.pl przetwarzany będzie przez GWP w celach otrzymywania przez Użytkownika Newslettera i informacji handlowych pochodzących od GWP lub/i innych osób oraz w celach marketingowych.

  • Dane osobowe Użytkowników posiadających Konto w Serwisie newsletter.wp.pl przetwarzane będą przez GWP dla celów związanych z korzystaniem przez Użytkowników z usług określonych w Regulaminie oraz w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania przez Użytkowników informacji handlowych pochodzących od GWP oraz innych osób.

  • GWP przetwarzać będzie dane dotyczące korzystania przez Użytkowników z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez GWP w celach statystycznych i marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania przez Użytkowników informacji handlowych pochodzących od GWP oraz innych osób.

  • Dane osobowe przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych będą przetwarzane przez GWP dla celów związanych z reprezentowaniem Użytkownika oraz złożeniem oświadczeń określonych w Regulaminie i w Formularzach.

  • Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych Użytkowników nie posiadających zdolności do czynności prawnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest GWP.

  • GWP informuje, że udostepnienie GWP danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość korzystania z usług określonych w Regulaminie oraz że Użytkownikom i przedstawicielom ustawowym lub opiekunom prawnym Użytkowników nie posiadających zdolności do czynności prawnych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  • Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez GWP danych osobowych Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usług określonych w Regulaminie. Postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie przez GWP danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez GWP.

  • Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez GWP danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych dla celów związanych z reprezentowaniem Użytkownika oraz złożeniem oświadczeń określonych w Regulaminie i w Formularzach może zostać w każdej chwili cofnięta przez przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego Użytkownika, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o rezygnacji z korzystania z usług określonych w Regulaminie.

  • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie przez Użytkownika informacji handlowych pochodzących od GWP oraz innych osób. GWP nie jest uprawniona do przekazywania danych osobowych Użytkownika osobom trzecim, o których mowa w zdaniu poprzednim bez spełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przesyłanie informacji handlowych, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu może odbywać się:

   • na udostępniony GWP przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Użytkownika;

   • na udostępniony GWP przez Użytkownika numer telefonu komórkowego (w tym SMS, MMS);

   • za pośrednictwem komunikatora udostępnianego przez GWP.

  • GWP zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych przez Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych w celu ustalenia, czy są one zgodne z prawdą. Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych jest zobowiązany do umożliwienia GWP przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę GWP.

  • Użytkownik zobowiązany jest podawać w Formularzach wyłącznie prawdziwe dane. Osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularzy jest wyłącznie Użytkownik, a w przypadku Użytkowników nie posiadających zdolności do czynności prawnych również przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiego Użytkownika.

  • Podanie danych niezgodnych z prawdą uprawnia GWP do zaprzestania świadczenia Użytkownikowi usług określonych w Regulaminie.

  • Korzystanie z usług określonych w Regulaminie, a w szczególności zaakceptowanie ("kliknięcie") przez Użytkownika odpowiedniego pola w Formularzu lub Linku aktywacyjnego, jest równoznaczne ze:

   • złożeniem przez Użytkownika oraz przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu;

   • złożeniem przez Użytkownika oraz przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych oświadczenia, że dane udostępnione w Formularzu są zgodne z prawdą;

   • upoważnieniem GWP do przetwarzania danych osobowych Użytkownika posiadającego Konto w Serwisie newsletter.wp.pl dla celów związanych z korzystaniem z usług określonych w Regulaminie oraz w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania przez Użytkownika informacji handlowych pochodzących od GWP oraz innych osób;

   • upoważnieniem GWP do przetwarzania adresu poczty elektronicznej Użytkownika nie posiadającego Konta w Serwisie newsletter.wp.pl dla celów otrzymywania przez Użytkownika Newslettera i informacji handlowych pochodzących od GWP lub/i innych osób oraz dla celów marketingowych;

   • upoważnieniem GWP do przetwarzania danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez GWP w celach statystycznych i marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania przez Użytkownika informacji handlowych pochodzących od GWP oraz innych osób;

   • upoważnieniem GWP do przetwarzania danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych w celach związanych z reprezentowaniem Użytkownika i złożeniem oświadczeń określonych w Regulaminie i w Formularzach;

   • przyjęciem do wiadomości przez Użytkownika oraz przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 • Prawa i obowiązki Użytkownika.

  • GWP dołoży starań, aby korzystanie z Konta w Serwisie newsletter.wp.pl i Newsletterów było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże GWP nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Konta w Serwisie newsletter.wp.pl i Newsletterów. Ponadto oprogramowanie Serwisu i Narzędzia internetowe mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Konta w Serwisie newsletter.wp.pl i Newsletterów, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to: przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0. lub wersje wyższe albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 1.0. lub wersjach wyższych oraz program poczty elektronicznej.

  • Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług określonych w Regulaminie, wprowadzanych przez GWP do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, GWP podaje w Polityce prywatności dostępnej z głównej strony internetowej Portalu Wirtualna Polska.

  • W celu zbierania informacji o Użytkownikach, GWP stosuje pliki zwane "cookies". Cookies oznaczają pliki tekstowe, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik zostanie rozpoznany przy ponownym połączeniu.

  • GWP używa cookies do zapamiętania informacji o Użytkownikach, w celu weryfikacji i rozwoju swojej oferty serwisów internetowych i usług, udostępniania spersonalizowanych świadczeń na rzecz Użytkowników. Cookies są wykorzystywane przez GWP także w celach statystycznych (tworzenie statystyk dla potrzeb GWP i w ramach współpracy z kontrahentami, w tym reklamodawcami), związanych z prezentacją reklam w Portalu Wirtualna Polska i jej serwisach internetowych, w szczególności, aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej reklamy oraz w celu prezentacji reklam w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców, a także związanych z ankietami przeprowadzanymi na stronach internetowych Portalu Wirtualna Polska i serwisów internetowych GWP, w szczególności, aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej ankiety oraz aby prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.

  • Cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z danego serwisu internetowego. W żaden sposób nie niszczą systemu w urządzeniu końcowym Użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

  • Cookies nie służą identyfikacji konkretnych osób, na ich podstawie GWP nie ustala tożsamości Użytkowników.

  • Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu udostępnianej w przeglądarce internetowej, z której korzysta Użytkownik. Sposób wyłączenia możliwości przechowywania cookies w przeglądarkach internetowych podają producenci tych przeglądarek. Usunięcie cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu Wirtualna Polska.

  • Bez uprzedniej zgody GWP, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z usług określonych w Regulaminie.

  • Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów. Przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych zobowiązany jest do zapewniania spełnienia i przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu przez Użytkownika, którego reprezentuje.

  • Umowa o świadczenie usług określonych w Regulaminie zostaje zawarta pomiędzy GWP i Użytkownikiem na czas nieoznaczony.

  • Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z usług określonych w Regulaminie (Użytkownicy nie posiadający zdolności do czynności prawnych prawo to wykonują przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego). Użytkownik nie posiadający Konta w Serwisie newsletter.wp.pl może zrezygnować z usług określonych w Regulaminie za pomocą Linku dezaktywacyjnego otrzymanego w treści listu elektronicznego skierowanego do Użytkownika przez GWP na udostępniony GWP przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, w tym w każdym Newsletterze. Użytkownik posiadający Konto w Serwisie newsletter.wp.pl może zrezygnować z otrzymywania poszczególnych Newsletterów, a także usunąć swoje Konto w Serwisie newsletter.wp.pl za pomocą Narzędzi internetowych udostępnionych w Koncie w Serwisie newsletter.wp.pl. Usunięcie przez Użytkownika Konta w Serwisie newsltter.wp.pl nie będzie możliwe w przypadku jego zabezpieczenia na żądanie uprawnionego podmiotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Usunięcie przez Użytkownika Konta w Serwisie newsletter.wp.pl jest równoznaczne z rezygnacją Użytkownika z otrzymywania wszystkich zamówionych przez niego Newsletterów, w tym Newsletterów zamówionych przez tego Użytkownika bez użycia Konta w Serwisie newsletter.wp.pl, w sposób określony w punkcie IV.1 Regulaminu.

 • Zakres odpowiedzialności i prawa GWP.

  • GWP jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to spowodowane:

   • koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;

   • przyczynami niezależnymi od GWP (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

  • GWP nie ponosi odpowiedzialności za treści Newsletterów pochodzące od innych osób niż GWP, w szczególności za treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe tych osób.

  • GWP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku korzystaniem z usług określonych w Regulaminie.

  • GWP nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od GWP.

  • GWP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług określonych w Regulaminie, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.

  • GWP nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). GWP jest jednak odpowiedzialna za działania lub zaniechania (jak za własne działanie lub zaniechanie) osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. GWP jest także odpowiedzialna w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, jeśli odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.

  • GWP nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet, w tym za podane w Formularzach jakiekolwiek dane lub/i informacje.

  • GWP nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z usług określonych w Regulaminie w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

  • GWP zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika (w tym danych osobowych), jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom lub organom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

  • GWP nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależenie od sposobu wejścia w posiadanie) jego hasła, za pomocą którego loguje się do Konta w Serwisie newsletter.wp.pl. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła określonego w zdaniu poprzednim nastąpiło z przyczyn zawinionych przez GWP lub przyczyn, za które GWP ponosi odpowiedzialności na mocy obowiązujących przepisów prawa.

  • GWP ma prawo do wypowiedzenia Użytkownikowi umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.

  • GWP może odmówić Użytkownikowi świadczenia usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach określonych w Regulaminie lub wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

  • GWP zastrzega sobie prawo do rozbudowy lub/i zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z usług określonych w Regulaminie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

  • GWP zastrzega sobie prawo do zmiany szaty graficznej i/lub układu stron internetowych przeznaczonych do świadczenia usług określonych w Regulaminie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

  • GWP zastrzega sobie prawo do rozbudowy lub/i zmian form i zakresu korzystania z usług określonych w Regulaminie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

  • GWP zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze świadczenia usług określonych w Regulaminie (zamknięcia usług) w każdym czasie. GWP poinformuje Użytkowników o rezygnacji ze świadczenia usług określonych w Regulaminie na siedem dni przed zamknięciem usług poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia GWP na stronach internetowych Serwisu.

  • Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

  • Wyłącznym źródłem zobowiązań GWP jest Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

  • W przypadku naruszenia przez Użytkownika posiadającego Konto w Serwisie newsletter.wp.pl przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu, GWP jest uprawniona do:

   • zablokowania (uniemożliwienia) dostępu do Konta w Serwisie newsletter.wp.pl;

   • zaprzestania świadczenia Użytkownikowi usług określonych w Regulaminie.

GWP zablokuje (uniemożliwi) dostęp do Konta w Serwisie newsletter.wp.pl po uprzednim wysłaniu do Użytkownika zawiadomienia o zamiarze zablokowania dostępu do Konta. Jednocześnie w zawiadomieniu GWP wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszeń przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu lub/i udzielenia GWP stosownych wyjaśnień odnośnie tego naruszenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 2 (dwa) dni. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do zaprzestania naruszeń przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu lub/i udzielenia wyjaśnień przez Użytkownika lub/i braku wiarygodnych wyjaśnień Użytkownika, GWP może zaprzestać świadczenia Użytkownikowi usług określonych w Regulaminie, o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosownym zawiadomieniem. GWP może ponadto zaprzestać świadczenia Użytkownikowi usług określonych w Regulaminie w przypadku rażącego lub powtarzającego się naruszania przez Użytkownika przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu, o czym Użytkownik poinformowany zostanie stosownym zawiadomieniem.

  • W przypadku naruszenia przez Użytkownika nie posiadającego Konta w Serwisie newsletter.wp.pl przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu, GWP jest uprawniona do zaprzestania świadczenia Użytkownikowi usług określonych w Regulaminie. GWP może zaprzestać świadczenia usług określonych w Regulaminie Użytkownikowi nie posiadającemu Konta w Serwisie newsletter.wp.pl po uprzednim wysłaniu do tego Użytkownika zawiadomienia o zamiarze zaprzestania świadczenia usług określonych w Regulaminie. Jednocześnie w zawiadomieniu GWP wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszeń przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu lub/i udzielenia GWP stosownych wyjaśnień odnośnie tego naruszenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 2 (dwa) dni. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do zaprzestania naruszeń przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu lub/i udzielenia wyjaśnień przez Użytkownika lub/i braku wiarygodnych wyjaśnień Użytkownika, GWP może zaprzestać świadczenia Użytkownikowi usług określonych w Regulaminie, o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosownym zawiadomieniem. GWP może ponadto zaprzestać świadczenia Użytkownikowi nie posiadającemu Konta w Serwisie newsletter.wp.pl usług określonych w Regulaminie w przypadku rażącego lub powtarzającego się naruszania przez Użytkownika przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu, o czym Użytkownik poinformowany zostanie stosownym zawiadomieniem.

  • GWP jest uprawniona do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Użytkownikowi usług określonych w Regulaminie (które skutkuje również natychmiastowym zablokowaniem dostępu do Konta w Serwisie newsletter.wp.pl), bez uprzedniego zawiadomienia Użytkownika, w następujących przypadkach:

   • cofnięcia zgody na przetwarzanie przez GWP danych osobowych Użytkownika dla celów określonych w Regulaminie;

   • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych dla celów reprezentowania Użytkownika i złożenia oświadczeń określonych w Regulaminie i Formularzach;

   • w przypadku udostępnienia GWP danych osobowych niezgodnych z prawdą;

   • w przypadku rezygnacji przez Użytkownika z usług określonych w Regulaminie;

   • z przyczyn organizacyjno-technicznych w przypadku usunięcia Konta w Serwisie newsletter.wp.pl przez Użytkownika (dotyczy Użytkowników posiadających Konto w Serwisie newsletter.wp.pl).

  • W przypadku upływu czasu trwania umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie lub zaprzestania świadczenia Użytkownikowi usług określonych w Regulaminie, GWP usunie założone przez Użytkownika Konto w Serwisie newsletter.wp.pl z serwera GWP. Postanowienie zdania pierwszego niniejszego punktu Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku Kont w Serwisie newsletter.wp.pl zabezpieczonych na żądanie uprawnionego podmiotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 • Korespondencja.

  • GWP kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z korzystaniem z usług określonych w Regulaminie na adres poczty elektronicznej udostępniony GWP przez Użytkownika w Formularzu.

  • GWP kieruje korespondencję do przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych związaną z korzystaniem z usług określonych w Regulaminie i reprezentowaniem Użytkownika na adres poczty elektronicznej udostępniony GWP przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a w przypadku nie posiadania przez GWP tego adresu, na adres poczty elektronicznej udostępniony GWP przez Użytkownika w Formularzu.

  • Użytkownik oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z usług określonych w Regulaminie na adres poczty elektronicznej newsletter@serwis.wp.pl lub za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html.

 • Reklamacje.

  • Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z usługi zamieszczenia, przechowywania i rozpowszechniania Recenzji w Serwisie na adres poczty elektronicznej newsletter@serwis.wp.pl lub za pomocą Formularza udostępnionego na stronie internetowej o adresie internetowym pomoc.wp.pl/formularz.html.

  • GWP rozpatruje reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 (czternaście) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. GWP poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, GWP o ile uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

  • Odpowiedź na reklamację GWP kieruje na adres Użytkownika wskazany w punkcie VII.1 Regulaminu, a w przypadku Użytkownika nie posiadającego zdolności do czynności prawnych dodatkowo na adres przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika wskazany w punkcie VII.2 Regulaminu.

 • Zmiany Regulaminu.

  • Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

  • GWP zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po opublikowaniu tych zmian na stronie internetowej Serwisu (w szczególności poprzez opublikowanie treści Regulaminu zawierającego zmiany), o ile nie zastrzeżono inaczej.

  • Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami Regulaminu.